Privacy

 

Privacyverklaring

Veldsla is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

M. de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Veldsla. Ik ben te bereiken via info@veldsla.com

Veldsla verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Veldsla verwerkt:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Veldsla verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Veldsla verwerkt je gegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Veldsla verwerkt ook persoonsgegevens wanner het hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Veldsla neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Veldsla gebruikt voor de gegevensverwerking een office programma.

 

Veldsla bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ieder jaar in januari worden alle gegevens gewist van cliënten met wie op dat moment tenminste twee jaar geen contact is geweest

Veldsla verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Veldsla gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veldsla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@veldsla.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Veldsla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veldsla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact opnemen met M. de Groot via info@veldsla.com.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *